Statut Udruge

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 88/01,11/02) Osnivačka skupština Udruge Cetin-1527. Cetingrad , održana 05. kolovoza 2006. godine u Cetingradu, donijela je
S T A T U T

Udruge Cetin-1527. Cetingrad


I OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom uređuju se pitanja naziva, sjedišta, područja djelovanja, cilja, djelatnosti, načina upravljanja, organizacije, financiranja i druga pitanja značajna za rad Udruge. Udruga je organizirana kao nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija.

Članak 2.
Naziv Udruge glasi: Cetin-1527. Cetingrad.
Skraćeni naziv Udruge glasi: Cetin-1527.
Udruga djeluje na području Karlovačke županije.
Udrugu zastupa predsjednik.

Članak 3.
Sjedište Udruge je u Cetingradu, Trg hrvatskih branitelja 2.
Odluku o promjeni adrese Udruge donosi Skupština.

Članak 4.
Udruga posjeduje pečat. Pečat Udruge je okruglog oblika, promjera 3 cm. Uz obod je ispisan slijedeći tekst, Cetin-1527, Cetingrad . U sredini pečata nalazi se crtež koji prikazuje povjesni hrvatski grb. Udruga ima znak okruglog oblika, promjera 3 cm. Tekst i crtež na znaku istovjetan je tekstu i crtežu na pečatu.
Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik Udruge i drugi članovi koje on ovlasti.

Članak 5.
Rad Udruge je javan.
Javnost rada ostvaruje se redovnim obavješćivanjem članova i šire javnosti o radu tijela Udruge. Obavješćivanje se vrši na skupštini društva.
Rad tijela je javan.

II CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 6.
Cilj osnivanja Udruge je skrb o njegovanju i promicanju kulturnih, etnoloških, ekoloških, arheoloških, prosvjetnih i gospodarskih interesa i ciljeva cetingradskog kraja, a posebno zaštita, očuvanje i revitalizacija povijesnih spomenika - ruševina starog grada Cetin.

Članak 7.
U svrhu ostvarivanja cilja iz prethodnog članka Udruga će:
1. poduzimati inicijative na istraživanju i trajnoj zaštiti povijesnih spomenika;
2. poticati prikupljanje povijesno - etnološke, etnografske i arheološke građe koja svjedoči o kulturi i civilizaciji cetingradskog kraja;
3. poduzimati inicijative za osnivanje zbirke takve građe i očuvanje istih;
4. poticati rad na očuvanju tradicijskih vrijednosti našega kraja, naročito među mladima;
5. ostvariti trajnu suradnju s nadležnim službama za zaštitu spomenika kulture
Karlovačke županije, nadležnim službama općine Cetingrad, OŠ Cetingrad i drugim kulturnim ustanovama
6. poduzimati sve druge radnje za ostvarivanje ciljeva i zadataka Udruge.

III ČLANOVI UDRUGE

Članak 8.
Članom Udruge može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna fizička i pravna osoba, koja je zainteresirana za rad Udruge i prihvaća odredbe ovog Statuta.
Članovi Udruge mogu biti i djeca i mladi do 18 godina, ali bez prava sudjelovanja u tijelima Udruge. Ovi članovi Udruge ne plaćaju članarinu.
Član Udruge može biti i pravna osoba koja imenuje predstavnika u Udrugu.
Članstvo može biti redovno, počasno i potpomažuće.
Redovni članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Upravni odbor.
Redovnim članom može postati svaka poslovna sposobna fizička i pravna osoba.
Potpomažućim članom može postati svaka fizička i pravna osoba koja u skladu s utvrđenim uvjetima značajnom financijskom potporom redovito pomaže razvoj i napredak Udruge i ostvarivanju njezinog programa. Počasnim članom može biti proglašena osoba izuzetno zaslužna za rad i razvojk Udruge.

Članak 9.
Osoba koja želi postati redovnim članom Udruge podnosi zahtjev Upravnom odboru. Redovni članovi potpisuju pristupnicu kojom se obavezuju na sudjelovanje u radu Udruge, poštivanje odredbi Statuta i drugih akata.
Udruga vodi popis članstva.

Članak 10.
Upravni odbor može imenovati počasne članove Udruge. Počasni član može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito doprinijela ostvarivanju ciljeva Udruge.

Članak 11.
Redovni članovi imaju pravo:
 • birati i biti birani u tijela Udruge
 • sudjelovati u aktivnostima Udruge.
Redovni članovi imaju obvezu:
 • redovito plaćati članarinu,
 • poštivati odredbe Statuta,
 • štititi ugled Udruge.
Članak 12.
Redovno članstvo prestaje:
 • istupanjem,
 • neplaćanjem članarine za tekuću godinu,
 • isključenjem.
Član se može isključiti iz članstva Udruge ako krši odredbe Statuta ili ako svojim ponašanjem narušava ugled Udruge.
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju može se u roku 15 dana, podnijeti prigovor Skupštini. Odluka Skupštine je konačna.

IV TIJELA UPRAVLJANJA

Članak 13.
Tijela upravljanja Udruge su:
 • Skupština
 • Predsjednik i dopredsjednik
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
Članak 14.
Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja.
Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge.

Članak 15.
Skupština Udruge nadležna je i obavlja slijedeće poslove:
 • donosi Statut, njegove izmjene i dopune i druge akte,
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora, predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge,
 • utvrđuje poslovnu politiku Udruge,
 • donosi financijski plan i usvaja završni račun Udruge,
 • odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama Udruge,
 • odlučuje o visini godišnje članarine,
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,
 • donosi sve odluke u svezi s radom Udruge, a za koje nije nadležan Upravni odbor ili predsjednik Udruge.
Redovna skupština se sastaje prema potrebi a najmanje jednom godišnje, izborna svake četiri godine i izvanredna kada prosudi predsjednik ili temeljem zaključka Upravnog odbora ili Nadzornog odbora. Skupštinu saziva Upravni odbor. Upravni odbor obvezan je sazvati Skupštinu ako to zatraži Nadzorni odbor ili 10 redovnih članova Udruge.
Upravni odbor dužan je pozive za sjednicu Skupštine dostaviti članovima najmanje tri dana prije sjednice. Ukoliko Upravni odbor ne sazove sjednicu Skupštine sukladno stavku 3. ovog članka, sjednicu mogu sazvati predlagači.

Članak 16.
Skupština punovažno odlučuje ako zasjedanju prisustvuje natpolovična većina redovnih članova Udruge. Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova, osim u slučaju iz članka 26. stavka 2.

Članak 17.
Predsjednik organizira i rukovodi poslovanjem Udruge.
Predsjednik zastupa i predstavlja Udrugu i odgovoran je za zakonitost rada Udruge. Predsjednikov mandat traje četiri godine uz mogućnost da bude biran još jednom.

Članak 18.
Predsjednik može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:
 • na vlastiti zahtjev,
 • ukoliko ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine, ako djeluje protivno Zakonu ili Statutu ili ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge.
Odluku o razrješenju predsjednika donosi Skupština.

Članak 19.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika zamjenjuje ga dopredsjednik Udruge. Mandat predsjednika traje četiri godine. Dopredsjednik Udruge može biti razriješen dužnosti prije isteka roka na koji je izabran iz razloga navedenih u članku 18.

Članak 20.
Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo društva između dvije Skupštine. Upravni odbor čine predsjednik, dopredsjednik, tajnik, blagajnik, te 3 člana koje bira Skupština. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine. Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.

Članak 21.
Upravni odbor:
 • priprema nacrt Statuta i drugih akata,
 • saziva sjednicu Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima Skupština raspravlja,
 • izvršava odluke Skupštine,
 • prima nove članove Udruge i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova,
 • odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava.
Članak 22.
Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Upravnog odbora. Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Članak 23.
Nadzorni odbor kontrolira zakonitost rada i financijskog poslovanja Udruge.
Nadzorni odbor broji 3 člana.
Mandat članova nadzornog odbora traje 4 godine.
Sva su tijela i dužnosnici Udruge dužni omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve isprave koje se tiču djelatnosti Društva.

Članak 24.
Udruga je neprofitna organizacija a novčana sredstva pribavlja iz članarine, dobrovoljnih priloga, sponzorstva, poklona, donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sva ostvarena dobit koristi se isključivo za ostvarivanje cilja Udruge. O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor. U slučaju prestanka rada Udruge sva imovina Udruge poklanja se općini Cetingrad.

Članak 25.
Financijska godina Udruge počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca iste godine i Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća.

V PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 26.
Udruga prestaje odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih Zakonom. Odluku o prestanku Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.
Statut Udruge stupa na snagu s danom registracije pri nadležnom tijelu državne vlasti.

 
 

© 2008. Udruga Cetin - 1527.